Styrearbeid

Enkelt sagt handler styrearbeid om få virksomheten til å fungere og å få styret til å fungere.

Ta kontakt

Styrearbeid kan være krevende og ikke alltid like enkelt i foretak der man eksempelvis har flere store aksjonærinteresser som står mot hverandre, eller der det er mange eller utydelige eiere. Kanskje enklest i de foretak og styrer der samspillet mellom eierne, styret og ledelse er preget av åpenhet, ansvarlighet og integritet. 

Vi kan gjerne hjelpe til med å organisere styrearbeidet - herunder lage en styreinstruks, årsplan og agenda, samt skreddersy finansiell og annen (risiko-) rapportering. Vi har praksis som fast styremedlem i en større finansinstitusjon. Vi kan òg påta oss verv som styremedlem i bedrifter der vi ikke er valgt som selskapets revisor.